انتشارات قدیانی

بازتاب محصولات

 • عم جزء وزیری

  عم جزء وزیری

  برنده‌ي جايزه‌ي دوم مسابقه تصويرگري قصص قرآني، تهران ـ 1381

 • قصه های شیرین جهان (01) .. دخترک کبریت فروش

  قصه های شیرین جهان (01) .. دخترک کبریت فروش

  مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش كتاب‌نامه‌ي رشد شماره‌ي 2، رديف 220

 • رمان نوجوان (03) .. تن تن و سندباد

  رمان نوجوان (03) .. تن تن و سندباد

  مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 2، رديف 38

 • قصه های حسنی .. (مجموعه)

  قصه های حسنی .. (مجموعه)

  ـ اثر برگزيده‌ي هشتمين جشنواره‌ي کتاب‌هاي آموزشي رشد در بخش ترجمه، مطالعات اجتماعي و مهارت‌هاي زندگي، (1389) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد شماره‌ي 1، رديف 286 ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 10، رديف 205(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 13رديف 117 (1389)

 • قصه های شیرین جهان (06) .. ملکه برفی

  قصه های شیرین جهان (06) .. ملکه برفی

  ـ اثر برگزيده‌ي هشتمين جشنواره‌ي کتاب‌هاي آموزشي رشد در بخش ترجمه، مطالعات اجتماعي و مهارت‌هاي زندگي، (1389) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 10، رديف 200(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 13 رديف 120 (1389)

 • قصه های شیرین جهان (05) .. دختری که از ماه آمد

  قصه های شیرین جهان (05) .. دختری که از ماه آمد

  ـ اثر برگزيده‌ي هشتمين جشنواره‌ي کتاب‌هاي آموزشي رشد در بخش ترجمه، مطالعات اجتماعي و مهارت‌هاي زندگي، (1389) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد شماره‌ي 1، رديف 251(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 10، رديف 193(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 13 رديف 97 (1389)

 • قصه های شیرین جهان (07) .. شنگول و منگول

  قصه های شیرین جهان (07) .. شنگول و منگول

  ـ اثر برگزيده‌ي هشتمين جشنواره‌ي کتاب‌هاي آموزشي رشد در بخش ترجمه، مطالعات اجتماعي و مهارت‌هاي زندگي، (1389) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد شماره‌ي 1، رديف 234(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 10، رديف 190(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 13 رديف 93 (1389)

 • رمان کلاسیک نوجوان (01) .. بابا لنگ دراز

  رمان کلاسیک نوجوان (01) .. بابا لنگ دراز

  ـ اثر برگزيده‌ي هشتمين جشنواره‌ي کتاب‌هاي آموزشي رشد در بخش ترجمه، مطالعات اجتماعي و مهارت‌هاي زندگي، (1389) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد شماره‌ي 1، رديف 25(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 10، رديف 167(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 13 رديف 15 (1389)

 • قصه های شیرین جهان (08) .. بابا لنگ دراز

  قصه های شیرین جهان (08) .. بابا لنگ دراز

  ـ اثر برگزيده‌ي هشتمين جشنواره‌ي کتاب‌هاي آموزشي رشد در بخش ترجمه، مطالعات اجتماعي و مهارت‌هاي زندگي، (1389) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد شماره‌ي 1، رديف 57(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 10، رديف 171(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 13 رديف 21 (1389)

 • قصه های شیرین جهان (10) .. آلیس در سرزمین عجایب

  قصه های شیرین جهان (10) .. آلیس در سرزمین عجایب

  ـ اثر برگزيده‌ي هشتمين جشنواره‌ي کتاب‌هاي آموزشي رشد در بخش ترجمه، مطالعات اجتماعي و مهارت‌هاي زندگي، (1389) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 10، رديف 198(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 13 رديف 113 (1389)

 • قصه های شیرین جهان (12) .. هاچ زنبور عسل

  قصه های شیرین جهان (12) .. هاچ زنبور عسل

  ـ اثر برگزيده‌ي هشتمين جشنواره‌ي کتاب‌هاي آموزشي رشد در بخش ترجمه، مطالعات اجتماعي و مهارت‌هاي زندگي، (1389) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد شماره‌ي 1، رديف 30(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 10، رديف 170(1386) ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش، كتابنامه‌ي رشد، شماره‌ي 13 رديف 17 (1389)

 • رمان کلاسیک نوجوان (08) .. زنان کوچک

  رمان کلاسیک نوجوان (08) .. زنان کوچک

  ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش كتاب‌نامه‌ي رشد شماره‌ي 6 ـ مورد تأييد و معرفي شده در وزارت آموزش و پرورش كتاب‌نامه‌ي رشد شماره؟ به عنوان کتاب مناسب براي کودک و مربي.